Arbetsmiljö

Arbetsmiljöpolicy

För att arbetsmiljön på Elluminatus AB ska vara den bästa ser vi till att följa de lagar och regler som finns och det systematiska arbetsmijöarbetet (SAM) hjälper till att säkerställa detta. Arbetsmiljöpolicyn ska vara ett levande dokument som tydliggör mål med den fysiska, organisatoriska och sociala miljön som samtliga anställda på Elluminatus AB berörs av.

Ansvar
Det yttersta ansvaret för arbetsmiljön ligger hos arbetsgivaren. Alla anställda har ett ansvar att känna till hur risker kan förebyggas och hur arbetsmiljön ständigt kan förbättras. Som ett led i detta följs arbetsmiljöfrågorna upp en gång i kvartalet på våra arbetsplatsträffar. Lika viktigt är att var och en i det dagliga arbetet tar ansvar för hälsa och miljö samt vara uppmärksam på eventuella risker eller hot mot en god arbetsmiljö och mot den yttre miljön. Det är också varje medarbetares ansvar att följa de instruktioner och rutiner som finns avseende arbetsmiljön.

Arbetsgivaren har ett ansvar att se till att medarbetarna har en hållbar arbetsbelastning. För att följa upp detta mål ser arbetsgivaren till att ha en öppen och kontinuerlig dialog med medarbetarna kring arbetsuppgifter och befogenheter.

Risker
För att kunna förebygga tillbud och olyckor undersöks de risker som finns för samtliga anställda på Elluminatus AB. Arbete på kontor, i fält samt bilresor är miljöer som har olika risker, men som alla är lika viktiga att följa upp när det gäller påverkan av de fysiska, sociala och organisatoriska förhållandena. När arbete sker hos kund är det en självklarhet att medarbetare på Elluminatus AB följer de regler och föreskrifter som gäller hos kunden.

Förebyggande arbete
Att få må bra både fysiskt och psykiskt på jobbet är viktigt och därför är ett aktivt liv i form av valfri fysisk träning på arbetstid något som är en självklarhet. Övrig friskvård för ett fysisk och psykiskt välmående ingår också enligt överenskommelse. För alla på Elluminatus AB finns det stöd angående både fysisk och psykisk hälsa från företagshälsovården.

Ett centralt socialt mål för Elluminatus AB är att det finns en tillit och öppenhet mellan samtliga på företaget. Det är en förutsättning för det förebyggande arbetet mot ohälsa och kränkande särbehandling. Vid behov kan hjälp utifrån användas för att stärka arbetet för en bättre arbetsmiljö.

En god kommunikation mellan samtliga på Elluminatus AB är en förutsättning för en väl fungerande arbetsmiljö. Tydliga rutiner för kommunikation kring den dagliga ekonomiska verksamheten är exempel på detta. Arbetet på Elluminatus AB genomsyras av samarbete, inflytande och delaktighet vilket ger goda möjligheter till ett ständigt lärande inom verksamheten.

Den organisatoriska arbetsmiljön är resultatet av hur arbetet ordnas, styrs, kommuniceras och hur beslut fattas. Den sociala arbetsmiljön är hur vi samspelar med och påverkas av de personer som finns runt omkring oss, till exempel medarbetare och chefer. Till den räknas även digitala forum som mejl, sms, chatt och liknande.